mandag den 20. april 2009

Beskyttede arter på Djurs - ”Bilag IV-arter”

Bilag IV-arter dækker planter og dyr, der er opført på EF-habitatdirektivets bilag IV. Arterne på dette bilag er strengt beskyttede i hele EU, og deres levesteder må ikke forringes eller ødelægges.

Markfirben, 16.4.2009, Birkesig Råstofgrav, Balle, Markfirbenet lever især på varme, sydvendte skråninger med blottet jord. Den er meget talrig på de sydvendte, tørre kystskrænter på Helgenæs, men forekommer meget mere lokalt og fåtalligt langs de øvrige kyster og inde i landet. Den var tidligere mere almindelig på heder og overdrev, men i takt med at de er groet til i krat og tæt græs, er mikroklimaet ved jordoverfladen de fleste steder blevet for koldt


Stor Vandsalamander, 16.4.2009, Birkesig Råstofgrav, Balle, bemærk huden er sort og vorteagtig ujævn, og bugen er lyst gul med sorte striber og pletter. Den lille vandsalamander er langt mindre, og har brun hud og orange underside. Stor vandsalamander yngler helst i rene småvandhuller, helst med god solindstråling og uden fisk og ænder, der æder larverne. Den er ret almindelig i det østlige Danmark, men er sjælden eller mangler i Vest- og Nordjylland. Den er registreret spredt over det meste af Syddjurs Kommune

Ingen kommentarer: