søndag den 15. maj 2011

Ynglefugletælling i 2011 på Nordre Rønner

Nordre Rønner er et vigtigt ynglested for Ederfugl i Danmark, og under tællingen her i maj kunne antallet af reder opgøres til 374. Under sidste tælling, der fandt sted for 10 år siden, var der 343 reder, så bestanden er fortsat stor. Tællingen i år havde fokus på ederfugl, tejst og skærpiber i år.

Som et led i et projekt om status og udvikling i bestandene af kolonirugende kystfugle i Danmark gennemføres der i 2010-2011 en række optællinger af ynglefugle over hele landet. Det er vurderet relevant at gennemføre landsdækkende optællinger, fordi en række forhold tyder på, at der i de sidste 20 år er sket ganske store forandringer herhjemme i bestandsstørrelse og udbredelse af flere arter af kolonirugende kystfugle. Det er vigtigt at kunne dokumentere disse forandringer.

Naturstyrelsen og Læsø Kommune gav tilladelse til i 2011 at tælle ynglefuglene på Nordre Rønner. Aarhus Universitet hyrede derfor SEADOG til at sejle optællere ud til øerne mandag den 2. maj med afhentning dagen efter. De tre optællere var Kent Olsen, Palle A.F. Rasmussen og Carl-Johan Junge fra foreningen Nordre Rønners Venner og de gennemførte optællingerne hurtigt og med minimal forstyrrelse til følge.

Nordre Rønner var i 2001 en af landets vigtige ynglepladser for ederfugl med 343 reder. Det var derfor vigtigt at få fastlagt, om det stadig var tilfældet. Optællingen af de ynglende ederfugle foregik ved at gennemgå øerne til fods og registrere antallet af rugende hunner og reder. I år blev der registreret 374 reder af ederfugl, og der har givetvis været lidt flere, da reder inde under buske og kratopvækst kan overses.

Ved den seneste optælling af tejst i 2000 blev ynglebestanden opgjort til ca. 45 par. Tejsterne skal tælles meget tidligt om morgenen imens de opholder sig i nærheden af rederne, og derfor krævede optællingen at observatørerne overnattede på øen. Fuglene kunne fint ses fra fyret og ikke uventet var bestanden reduceret til omkring 25 par.

Det er temmelig usikkert, hvornår den seneste optælling af skærpiber er fra, og det var derfor yderst relevant med en dækkende optælling i 2011. Bestanden blev i 1993-1995 opgjort til ca. 22 par, hvilket betyder at Nordre Rønner er et meget vigtigt yngleområde for arten i Danmark. Samtidig med tællingen af ederfuglereder blev de ynglende skærpibere også talt, og ynglebestanden blev opgjort til 25 par.

De samlede resultater fra tællingen i 2011 er alle blevet videregivet til Læsø Kommune og Foreningen Nordre Rønners Venner, og Aarhus Universitet ser frem til at fortsætte det gode samarbejde i forbindelse med fremtidige tællinger.

Kent Olsen

Ingen kommentarer: